<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>菜鸟教程</title>
</head>    
<body>

<script language="JavaScript">
cars=[
 "百发百中 【bai fa ba zhong】", 
 "回天无力【huí tiān wú lì】",
 "取长补短【qǔ cháng bǔ duǎn】",
 "瓜田李下【guā tián lǐ xià】",
 "春风化雨【chūn fēng huà yǔ】",
 "一往无前【yī wǎng wú qián】",
 "一言为定【yī yán wéi dìng】",
 "水秀山明【shuǐ xiù shān míng】",
 "众多非一【zhòng duō fēi yī】",
 "风平浪静【fēng píng làng jìng】",
];
for (var i=0;i<cars.length;i++){
  document.write(cars[Math.ceil(Math.random() * 100000 % cars.length) - 1] + "<br>");
}
</script>
<script type="text/javascript">

document.write(Math.ceil(Math.random() * 100000 % cars.length - 1) + "<br>")
//document.write(cars.length)

</script>
faafaf </body> </html>

 

内容来源于网络如有侵权请私信删除